خدمات ارائه شده توسط شرکت توسعه فناوری پایا همسان به شرح زیر می باشد.

لطفاً پیش از ارسال نمونه، جهت آگاهی از شرایط نمونه برداری، حجم نمونه مورد نیاز، جنس ظرف مورد استفاده، شرایط محیطی نگهداری نمونه، و حداکثر زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه با ما تماس بگیرید.

1- اندازه­ گیری پارامترهای شیمیایی و فیزیکی آب بر اساس متدهای روز دنیا (ASTM، Standard Method و …) که جزئیات آن در جدول زیر شرح داده شده است.

Parameter unit Parameter unit
pH Electrical Conductivity* µs/cm
Alkalinity CO32- ppm as CaCO3 Total Hardness Ca2+ ppm as CaCO3
HCO3 ppm as CaCo3 Mg2+ ppm as CaCO3
Acidity ppm as CaCO3 Na+ * ppm
SO42- ppm K+ * ppm
SO32- ppm Fe2+ ppm
PO43- ppm Fe3+ ppm
NO3 ppm Total Fe ppm
NO2 ppm TOC (Total Organic Carbon) * ppm
F ppm TDS (Total Dissolved Solid) ppm
Cl ppm TSS (Total Suspended Solid) ppm
Cl2 ppm TBC (Total Bacteria Count) * Count/ml

Parameter

unit

Electrical Conductivity*

µs/cm

Total Hardness

Ca2+

ppm as CaCO3

Mg2+

ppm as CaCO3

Na+ *

ppm

K+ *

ppm

Fe2+

ppm

Fe3+

ppm

Total Fe

ppm

TOC (Total Organic Carbon) *

ppm

TDS (Total Dissolved Solid) 

ppm

TSS (Total Suspended Solid)

ppm

TBC (Total Bacteria Count) *

Count/ml

Alkalinity

CO32-

ppm as CaCO3

HCO3

ppm as CaCo3

Acidity

ppm as CaCO3

SO42-

ppm

SO32-

ppm

PO43-

ppm

NO3

ppm

NO2

ppm

F

ppm

Cl

ppm

Cl2

ppm

Alkalinity

CO32-

2-اندازه­ گیری میزان آب در نمونه ­های جامد و مایع با روش تیتراسیون حجم­ سنجی کارل فیشر

تیتراسیون کارل فیشر روشی برای اندازه گیری مقدار آب در نمونه های جامد، مایع و گاز است. تیتراسیون کارل فیشر را می توان به دو روش حجم سنجی یا کولن سنجی انجام داد. در روش حجم سنجی، ید به صورت حجمی به سل تیتراسیون حاوی نمونه اضافه خواهد شد اما در روش کولن سنجی، یدید در یک الکترود پلاتینی اکسید شده و ید حاصل با آب واکنش می دهد. در حال حاضر آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت توسعه فناوری پایا همسان آماده ارائه خدمات اندازه ­گیری میزان آب در نمونه­ های جامد و مایع با روش تیتراسیون حجم ­سنجی کارل فیشر می باشد.

3-آنالیز کمی و کیفی به روش کروماتوگرافی گازی GC

آنالیز GC یا گاز کروماتوگرافی (Gas chromatography) نوع متداولی از کروماتوگرافی است که برای جداسازی و آنالیز ترکیباتی استفاده می شود که بدون تجزیه شدن می توانند بخار شوند. آنالیز GC برای تهیه ترکیبات خالص از مخلوط نیز مورد استفاده قرار می گیرد. کاربردهای معمول آنالیز  GC شامل آزمایش خلوص یک ماده خاص یا جدا کردن اجزای مختلف یک مخلوط است. در برخی شرایط، GC ممکن است در شناسایی یک ترکیب کمک کند. در حال حاضر آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت توسعه فناوری پایا همسان آماده ارائه آنالیز کمی و کیفی به روش کروماتوگرافی گازی GC می باشد.