PH NBS-D Amino Acids and Acylcarnitines from Dried Blood Spots

Order No. PH 2002

PH NBS-D Amino Acids and Acylcarnitines from Dried Blood Spots

Order No. PH 2002

کیت های PH NBS/PH NBS-D با 26 استاندارد داخلی و کنترل برای اندازه گیری کارنیتین ها و اسیدهای آمینه عرضه می شوند. بنابراین، کیت‌های PH NBS/PH NBS-D قابلیت اندازه‌گیری 13 اسید آمینه و 31 گونه کارنیتین را دارند، زیرا آسیل‌کارنیتین‌هایی با طول زنجیره یکسان دارای ویژگی‌های عملکردی مشابهی هستند. به این ترتیب می توان از استاندارد داخلی C16 برای تعیین غلظت سری آسیل کارنیتین C16، C16:1، C16OH و C16:1OH استفاده کرد. علاوه بر این، C16 غیر نشاندار می تواند به عنوان یک کنترل خارجی برای تمام سری های C16 acylcarnitine استفاده شود. تجزیه و تحلیل به صورت نیمه کمی از لکه های خونی خشک شده انجام می شود و نمونه با استفاده از استاندارد داخلی مشخص می شود، آنالیت ها از بافت خون خشک استخراج می شوند و با یا بدون مرحله مشتق سازی با استفاده از یک سیستم طیف سنجی جرمی متوالی تجزیه و تحلیل می شوند. پاسخ هر آنالیت نسبت به استاندارد داخلی نشاندار شده با ایزوتوپ پایدار معادل همان آنالیت، متناسب با غلظت آنالیت است.